رمزارز
رسانه بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران

رمزینکس مدیر شبکه‌های اجتماعی استخدام می‌کند

صرافی ارز دیجیتال رمزینکس پلتفرمی برای مبادله‌ انواع دارایی‌های دیجیتال در بستری امن، ساده و بی‌واسطه است تا ضمن کاهش ریسک‌های تحریمی ایرانیان ناشی از مبادله و نگهداری رمزارزها در اکسچنج‌های بین‌المللی و ریسک‌های کلاهبرداری در بازارهای غیررسمی، بتواند به‌واسطه‌ شفاف‌سازی قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای ریالی و دلاری، قیمت واقعی رمزارزها را برای کاربران مشخص کند و در اختیار کاربران قرار دهد. رمزینکس در راستای توسعه خدمات و فعالیت‌های خود از واجدین شرایط برای موقعیت شغلی مدیر شبکه‌های اجتماعی دعوت به همکاری می‌کند.


شرح مسئولیت‌های مدیر شبکه‌های اجتماعی رمزینکس


Strategy Development:

-Develop and implement a comprehensive social media strategy aligned with the company’s goals, target audience, and brand identity.
-Create content calendars and schedules for various social media platforms.

Content Creation and Management:

-Produce high-quality, engaging, and creative content (text, image, video) that resonates with our target audience.
-Collaborate with the design team to create visually appealing graphics and videos.
-Regularly update and maintain our social media profiles to ensure consistent branding and messaging.

Community Engagement:

-Foster meaningful interactions with our online community by responding to comments, messages, and mentions promptly and authentically.
-Initiate discussions, polls, and other interactive activities to encourage engagement.

Audience Growth:

-Implement strategies to increase our follower base and reach on all relevant social media platforms.
-Identify and leverage emerging trends, tools, and techniques to maximize organic growth.

Analytics and Reporting:

-Monitor and analyze social media metrics to track the effectiveness of campaigns and strategies.
-Generate regular reports that showcase key performance indicators (KPIs) and provide insights for future improvements.
Partnerships and Collaborations:
Identify and pursue collaborations with influencers, industry partners, and relevant online communities to expand our reach.


مهارت‌های مورد انتظار


-Minimum of 3 years of direct working experience as a Social Media Manager.
-Demonstrable portfolio of successful social media campaigns.
-In-depth knowledge of various social media platforms, algorithms, and best practices.
-Proficiency in social media management tools and analytics platforms.
-Strong written and verbal communication skills.
-Creative mindset with an eye for design and aesthetics.
-Ability to work independently, manage multiple projects, and meet deadlines.
-Problem-solving skills and adaptability to the ever-changing digital landscape

واجدین شرایط برای استخدام در رمزینکس به‌عنوان مدیر شبکه‌های اجتماعی می‌توانند سوابق کاری و تحصیلی خود را از صفحه همکاری در سایت این مجموعه برای بررسی ارسال کنند.

لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/higs
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.