رسانه رمزارز
رسانه رسمی بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران

رمزارز سی‌ویکم منتشر شد

رسانه رسمی بلاکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران، رمزارز، به سی‌ویکمین شماره خود رسید. 

شماره سی‌ویکم ضمیمه هفتگی رمزارز گزارشی از وبینار «روش‌های جدید سرمایه‌گذاری در دنیا» آماده‌شده است. در این وبینار با حمایت صرافی ارز دیجیتال مزدکس و بــا حضــور پوریــا بختیــاری، کارشــناس و فعــال حــوزه سرمایه‌گذاری و مبیــن سوسن‌آبادی، مدیر توسعه کسب‌وکار مزدکس برگزار شد. در این وبینار در مورد ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری، توکن اوراق بهادار و نوآوری در بازارهای مالی بحث شد.

گزارش رویداد تکنوبلاک و پنل‌ها و سخنرانی‌های این رویداد را نیز می‌توانید در این شماره رمزارز دنبال کنید. در پنل سازمان‌دهی و تنظیم‌گری کسب‌وکارهای رمزارز و بلاکچین در مورد ابعاد قانون‌گذاری و بازار رمزارز در روسیه، رویکرد مجلس ایران در قبال تنظیم گری رمزارزها و فرصت‌های این فناوری برای همکاری دو کشور بحث شد. در این پنل »آنتون دوکاچف«، عضو مجلــس دومــای روســیه؛ «الکســاندر برژینکف«، رئیس انجمــن رمــزارز روســیه؛ «محمد طهرانــی»، مدیر آزمایشگاه بلاکچین دانشــگاه خاتم؛ «امیرحسین راد«، مدیرعامل صرافی نوبیتکس؛ «مجتبی توانگر»، نماینده مجلــس شــورای اســامی؛ «حســین اســامی»، رئیــس سازمان نصر تهران و علی‌اصغر «قائمی»، مشاور رئیس مجلس در امور فنــاوری اطلاعات ســخنرانی کردنــد.

پنل دیگر این رویداد نیز با حضور احمد صالحی، از مشــاوران ســازمان توســعه تجارت؛ مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین تک؛ ویکاور بونچــاروف، معــاون انجمن رمزارز روســیه؛ علــی جاهدی، عضو پارک علم و فناوری خراســان و امیرحســین مردانی، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال بیت‌پین و با موضوع «فرصتها و چالشهای پیش روی توسعه بلاکچین» برگزار شد.

رمزارز هر هفته بعنوان ضمیمه هفته‌نامه کارنگ و به صورت چاپی منتشر می‌شود.

دانلود رایگان کارنگ، رمزارز و بیمه دیجیتال

دریافت اشتراک هفته‌نامه نامه کارنگ

اشتراک هفته‌نامه نامه کارنگ

لینک کوتاه: https://ramzarzmedia.com/g6nk
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.